Avís legal

El lloc web i el domini nubilum.cat corresponen a NUBILUM S.L. (en endavant NUBILUM), amb CIF B66011594, domicili a Carrer de Casanova, 27, àtic 2a, L’Eixample, 08011 Barcelona, telèfon 931 00 30 94 i adreça electrònica info@nubilum.es.
Figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum:43699, foli:158, full:435845, inscripció: 1.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a NUBILUM o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. NUBILUM presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. NUBILUM autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font.
Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web . NUBILUM es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.nubilum.cat/ (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que NUBILUM actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això NUBILUM manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a NUBILUM fins a la contractació expressa d’una comanda.

NUBILUM es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

NUBILUM no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Política de protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és NUBILUM, S.L. (en endavant NUBILUM), amb CIF B66011594 i domicili a Carrer de Casanova, 27, àtic 2a, L’Eixample, 08011 Barcelona, telèfon 931 00 30 94, adreça electrònica info@nubilum.es i lloc web www.nubilum.es. Figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum:43699, foli:158, full:435845, inscripció: 1.
Per la seva naturalesa i especialització, NUBILUM tracta també dades en compliment dels encàrrecs dels seus clients. En aquests casos el responsable del tractament serà el propi client, assumint NUBILUM la funció d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament General de Protecció de Dades.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de NUBILUM, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a Carrer de Casanova, 27, àtic 2a, L’Eixample, 08011 Barcelona o a l’adreça electrònica dpd@nubilum.es.

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

 • Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà del
  correu electrònic, formularis de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes
  dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat.
 • Serveis als clients. Registrem els clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb aquests clients. La relació comercial comporta incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d’obligacions legals.
 • Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Obtenim les dades necessàries per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d’obligacions legals.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En la facturació podem comunicar-les a entitats bancàries. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

 • A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.
 • A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.
 • A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a NUBILUM a l’adreça postal Carrer de Casanova, 27, àtic 2a, L’Eixample, 08011 Barcelona, o enviant un correu electrònic a info@nubilum.es indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.aepd.es.

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@nubilum.es.